Eau Ecarlate

Mededingingsregels « eauecarlate_be »

 

ARTIKEL 1 : ORGANISATIE

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door :

N.V. Henkel Belgium S.A.      

Esplanade 1, boîte postale 101                  

B-1020 Bruxelles

[Hierna te noemen "HENKEL"]
 

ARTIKEL 2 : AANVAARDING VAN DE REGELS

Geldige deelname aan deze wedstrijd impliceert automatisch de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit wedstrijdreglement, hierna "REGLEMENT" genoemd. Elke deelnemer wordt daarom geacht de inhoud van dit reglement zonder enige beperking te hebben gelezen, begrepen en aanvaard. Deze REGLEMENTEN kunnen te allen tijde worden geraadpleegd op de website www.decolorstop.be.
 

ARTIKEL 3 : DEADLINE

De wedstrijd loopt van 30/11/2021 om 00:01 uur tot en met 26/12/2021 om 23:59 uur. Foto's die na deze periode worden gepubliceerd, worden niet aanvaard.
 

ARTIKEL 4 : DEELNAME

De "eauecarlate_be" actie is alleen geldig in België voor Eau Ecarlate.

De wedstrijd is gratis toegankelijk, met uitzondering van eventuele normale communicatiekosten, zonder enige aankoopverplichting en voor elke natuurlijke persoon die in België gedomicilieerd is, met uitzondering van personeelsleden van HENKEL en hun familieleden. Werknemers van bedrijven die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de ontwikkeling en/of uitvoering van deze wedstrijd, alsmede hun gezinsleden, zijn eveneens van deelname aan deze wedstrijd uitgesloten.

Elke natuurlijke persoon die ouder is dan 18 jaar en in België gedomicilieerd is, kan aan deze wedstrijd deelnemen en elke deelname is persoonlijk. Elk profiel (op sociale netwerken) of elke natuurlijke persoon (offline) kan slechts één keer deelnemen aan deze wedstrijd op Instagram. Indien meer dan één inschrijving wordt geregistreerd, zal alleen de eerste inschrijving als geldig worden beschouwd.

Pagina's, groepen of bedrijfsprofielen die niet aan de regels voldoen, worden uitgesloten.

Deelname aan deze wedstrijd impliceert dat de deelnemer meerderjarig is. Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar (voor deelnemers die in België gedomicilieerd zijn), moet hij/zij de toestemming hebben van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger om geldig aan deze wedstrijd te kunnen deelnemen.

Eveneens van deelneming aan het vergelijkend onderzoek uitgesloten is eenieder die rechtstreeks of onrechtstreeks door middel van een rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging of op enigerlei andere wijze samenwerkt om zijn kansen op succes te vergroten.

HENKEL behoudt zich het recht voor een audit uit te voeren om de naleving van dit artikel te verzekeren.

HENKEL behoudt zich het recht voor om personen uit te sluiten die geprobeerd hebben vals te spelen, die het goede verloop van de wedstrijd verstoren of die zich niet aan dit reglement houden. In dit geval heeft de winnaar geen recht op een prijs.

Om de kansen van individuele consumenten te garanderen, worden geen groepsinzendingen aanvaard. Daarom is slechts één deelname toegestaan op naam van de deelnemer en op zijn/haar eigen rekening. Inzendingen die meer dan één deelnameformulier bevatten, worden als ongeldig beschouwd en zullen bijgevolg niet voor de wedstrijd in aanmerking worden genomen. 

Deelname aan de wedstrijd is uitsluitend op Instagram en op geen enkele andere manier. Elke deelnemer aan de wedstrijd moet zijn foto tussen 30/11/2021 om 00:01] en 26/12/2021 om 23:59] op zijn eigen account op Instagram via Story of feed publiceren.

De deelnemer moet:

 • Een openbaar Instagram-account hebben
 • Post een foto terwijl je Eau Ecarlate doekjes gebruikt op Instagram in Story en/of Feed
 • Tag de account @eauecarlate_be in hun foto
 • Vermeld de hashtag #HetBeewijszitophetdoekje
 • Tag het account van de influencer van hun keuze in hun foto
 • Lees en accepteer de voorwaarden en condities zonder beperkingen
   

Internet- en andere verbindingskosten zijn uitsluitend voor rekening van de deelnemer. De deelnemer kan in geen geval schadevergoeding eisen van HENKEL voor deze kosten. Naast toegang tot een internetverbinding heeft de deelnemer een computer of een smartphone nodig om aan deze wedstrijd te kunnen deelnemen.

Tijdens de duur van de wedstrijd kan er per persoon en per Instagram-profiel slechts één keer worden deelgenomen. Anders worden alle inzendingen geannuleerd.
 

ARTIKEL 5 : BEPALING VAN DE WINNAARS

Om een winnaar van de wedstrijd te zijn, moet je je foto op geldige wijze op Instagram Story en/of Feed hebben gepost met de nodige voorwaarden. De winnaars zijn de 4 door het reclamebureau aangewezen personen wier foto-inzending aan alle eisen voldoet.

De beslissingen van het door HENKEL geselecteerde reclamebureau met betrekking tot de bepaling van de winnaars zijn definitief en zonder beroep.

Tijdens de duur van de wedstrijd kan per huishouden (zelfde naam, zelfde Instagram-profiel, zelfde adres en/of zelfde e-mailadres) slechts één prijs worden gewonnen.

Onverminderd eventuele gerechtelijke stappen is HENKEL niet verplicht een prijs toe te kennen aan een winnaar die zijn of haar gegevens bij de inschrijving niet correct heeft ingevuld, of die er duidelijk en op enigerlei wijze in geslaagd is de uitslag van de wedstrijd te vervalsen, of die zich niet aan dit reglement heeft gehouden. In dit geval blijft de prijs eigendom van HENKEL, die vrij is deze al dan niet over te dragen aan een persoon van haar keuze.

De prijzen die aan de winnaars worden aangeboden, kunnen op geen enkele manier worden betwist, noch kunnen zij worden geruild of vervangen voor een andere prijs van welke waarde dan ook, om welke reden dan ook.

Indien de omstandigheden dit vereisen (overmacht, gebeurtenissen buiten de wil van de organisator), behoudt HENKEL zich het recht voor de gewonnen prijs te vervangen door een andere prijs van gelijke waarde zonder hiervoor aansprakelijk gesteld te kunnen worden.

De prijs wordt op naam toegekend en mag niet aan derden worden overgedragen.
 

ARTIKEL 6 : PRIJS

De prijs is een waardebon van 200 euro voor online aankopen bij een van onze partners.

De prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar, te gelde te maken, uit te breiden of te wijzigen en zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van de leverancier. HENKEL is niet aansprakelijk voor eventuele technische gebreken aan de prijs. HENKEL behoudt zich het recht voor de prijs te vervangen door een andere prijs van gelijke waarde en vergelijkbare kenmerken indien de omstandigheden dit vereisen. HENKEL kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

De prijzen zijn persoonlijk, niet overdraagbaar en kunnen onder geen enkele omstandigheid worden ingeruild, ook niet voor contant geld of voor andere goederen of diensten.
 

ARTIKEL 7 : PRIJSUITREIKING

Na verificatie van de regelmatigheid van de inzending en de voorwaarden voor toekenning van de prijs in kwestie, wordt de winnaar persoonlijk benaderd door het reclamebureau via een antwoord op zijn/haar inzending op Instagram en via een privébericht op zijn/haar Instagram-profiel. Er wordt een direct bericht gestuurd naar het Instagram-account dat de winnende foto heeft ingestuurd.

Als de winnaar niet binnen 14 kalenderdagen na verzending van het bericht reageert op het privébericht (naar het Instagram-profiel dat de foto heeft verzonden), gaat HENKEL ervan uit dat hij/zij de prijs verbeurt, zonder enig recht op verhaal.

HENKEL en het reclamebureau kunnen op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden indien de levering niet correct werd uitgevoerd, om welke reden dan ook, op voorwaarde dat zij kunnen bewijzen dat zij de levering verzonden hebben.
 

ARTIKEL  8 : UITSLUITING EN FRAUDE

HENKEL behoudt zich het recht voor om een deelnemer onmiddellijk of op een later tijdstip uit te sluiten van de wedstrijd en/of andere lopende en toekomstige wedstrijden, alsook om de terugbetaling te eisen van een prijs die de deelnemer eventueel heeft ontvangen door deel te nemen aan deze wedstrijd, in geval van:

 • Onvolledige, onjuiste of valse persoonsgegevens of andere gegevens;
 • Georganiseerde en/of collectieve inzendingen (al dan niet geautomatiseerd);
 • Gedrag van HENKEL en/of andere deelnemers dat het goede verloop van de wedstrijd in gevaar kan brengen;
 • Elke (poging tot) fraude of elke andere onwettige handeling;
 • Elke overtreding van deze regels;
 • Gedrag dat in strijd is met de bedrijfsfilosofie van HENKEL.
   

In geval van vermoeden van fraude zal altijd aangifte worden gedaan bij de bevoegde autoriteiten.
 

ARTIKEL 9 : AANSPRAKELIJKHEID

HENKEL en elke andere bemiddelende persoon of onderneming kunnen niet aansprakelijk worden gesteld: in geval van overmacht en/of in geval van een gebeurtenis tegen de wil van HENKEL en/of in geval van uitputting van de prijzenvoorraad; indien een van de bepalingen en voorwaarden van deze wedstrijd en dus ook van dit reglement zou worden gewijzigd, of indien de wedstrijd zou worden onderbroken, uitgesteld, opgeschort of geannuleerd of indien de toekenning van de prijs om welke reden dan ook zou worden uitgesteld of geannuleerd.

Noch HENKEL, noch enige andere bemiddelende persoon of onderneming kan aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die voortvloeit uit de deelname aan de wedstrijd of de toekenning van de prijs. HENKEL is niet aansprakelijk voor (tele)communicatiefouten, druk- en spelfouten of eventuele gebreken in de prijs.

HENKEL behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen in de REGLEMENTEN aan te brengen. Indien een bepaling van dit reglement ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van dit reglement geldig.
 

ARTIKEL 10 : AUTEURSRECHT

Door @eauecarlate_be op Instagram te taggen, draagt de deelnemer al zijn eigendomsrechten op de foto's (of collages, tekeningen, slogans, etc.) over aan HENKEL, inclusief zijn eventuele auteursrechten en/of persoonlijke rechten.

HENKEL behoudt zich het recht voor deze foto's (of collages, tekeningen, slogans, enz.) te gebruiken voor haar eigen activiteiten (met inbegrip van reclame). HENKEL mag de foto's (collages, tekeningen, slogans, enz.) verspreiden of publiceren en ze wijzigen. De deelnemer stemt uitdrukkelijk in met de vernietiging van alle niet-succesvolle inzendingen.

De deelnemer ziet uitdrukkelijk af van elke vergoeding voor het opsturen van zijn deelnemingsformulier en de bijbehorende foto's (collages, tekeningen, slogans, enz.).
 

ARTIKEL 11 : BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

HENKEL handelt in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679.

Deze gegevens kunnen worden verzameld en verwerkt overeenkomstig de gegeven toestemming, in overeenstemming met het gegevensbeschermingsbeleid.

De deelnemer kan zijn toestemming te allen tijde intrekken door te klikken op de hiertoe bestemde hyperlink in het gegevensbeschermingsbeleid. Het intrekken van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking op grond van de toestemming die werd gegeven voordat zij werd ingetrokken.
 

ARTIKEL 12 : GESCHILLEN

In geval van overmacht, onvoorziene omstandigheden of een geschil kan HENKEL elke beslissing nemen die nodig is om de goede werking van deze wedstrijd te waarborgen. Zijn beslissingen zijn soeverein en zonder beroep.

Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en zal worden geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met het Belgisch recht. In geval van betwistingen in verband met deze wedstrijd die niet in der minne kunnen worden geschikt, zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd.
 

ARTIKEL 13 : COMMUNICATIE

Met uitzondering van de gevallen die in dit reglement zijn voorzien, wordt in het kader van deze wedstrijd geen schriftelijke correspondentie uitgewisseld, noch wordt er telefonisch of op andere wijze gecommuniceerd, noch tijdens noch na afloop van de wedstrijd. Bijgevolg zal geen lijst van winnaars worden meegedeeld.
 

ARTIKEL 14 : INSTAGRAM

Deze wedstrijd wordt op geen enkele wijze beheerd, goedgekeurd, geassocieerd of gesponsord door Instagram. Deelnemers aanvaarden de gebruiksvoorwaarden van Instagram. De deelnemer neemt deel aan de wedstrijd op eigen verantwoordelijkheid, voor eigen rekening en risico. De deelnemer garandeert dat de inhoud die de deelnemer aan het platform bijdraagt nooit in strijd is met de wet of de regels van Instagram, en niet in strijd is met andere op de wet gebaseerde regels.
 

ARTIKEL 15 : AANVAARDING VAN HET REGLEMENT

Door deel te nemen verklaart de deelnemer dat hij/zij deze spelregels begrijpt en aanvaardt.

HENKEL kan de regels te allen tijde wijzigen. Voor deelnemers die al aan de wedstrijd hebben deelgenomen voordat de voorwaarden van de inkoopactie werden gewijzigd, blijven de oude voorwaarden van toepassing en zijn de nieuwe voorwaarden niet van toepassing.

HENKEL behoudt zich het recht voor een deelnemer te diskwalificeren en de prijs in te trekken indien de deelnemer zich niet aan de regels houdt, het goede verloop van de wedstrijd verstoort of de regels niet toepast.

Het reglement kan tijdens de volledige duur van de wedstrijd worden geraadpleegd op de website http://www.decolorstop.be en kan ook worden verkregen door een schriftelijk verzoek daartoe te richten aan het hierboven vermelde adres van HENKEL, onder vermelding van de naam van de wedstrijd. Het schriftelijke verzoek dient vergezeld te gaan van een voldoende gefrankeerde enveloppe met vermelding van het adres waarnaar de regels moeten worden gezonden.

Voor, tijdens en na het vergelijkend onderzoek vindt geen schriftelijke of telefonische communicatie over het vergelijkend onderzoek plaats.

Praktische problemen in verband met de interpretatie of de toepassing van de regels zullen door HENKEL worden opgelost.

De beslissingen zijn definitief en onherroepelijk.